درباره ما

امیـن نصـری، محمـد رضـا گوهـری و آرزو نصـری بنیانگـذاران مجموعه فکرکده
هسـتند، آن هـا هدفشـان را بـاور کردنـد و بـا اعتمـاد بـه یکدیگـر، بـا عبـور از
چالـش هـای مسـیر و تـاش شـبانه روزی، در طـی سـال هـای اولیـه، موفـق
بـه تبدیـل نـام فکرکـده بـه عنـوان مرجـع تخصصـی کافـه بـازی در ایـران شـدند
و تیـم ۳ نفـره شـان را بـه یـک تیـم ۳۰۰ نفـره و تعـداد شـعب را از یـک شـعبه بـه ۱۱ شـعبه فعـال در تهـران و سـایر شـهرهای کشـور توسـعه دادنـد (البتـه ایـن اعـداد بـه طـور پیوسـته در حـال تغییـر هسـتند و احتمـالا الان کـه درحـال خوانـدن داسـتان مـا هسـتید ایـن اعـداد افزایـش یافتـه انـد). امـا بـرای شـنیدن قصـه فکرکـده لازم اسـت کمـی بـه عقـب تـر برگردیـم

و بـا شـخصیت هـای اصلـی داسـتان بیشـتر آشـنا شـویم.

Previous
Next

ماموریت ما

ما در فکرکده ایستاده ایم برای خلق شادی در فضایی گرم و صمیمی از طریق در اختیار گذاشتن بازی های بردگیم متنوع و به روز و پذیرایی دوستانه از مشتریان فکرکده که بعد از مدتی تبدیل به دوستان ما می شوند. در فکرکده سعی داریم تجربه زندگی در لحظه حال را از طریق فضای بازی ها و حال و هوای فکرکده به مخاطبینمان انتقال دهیم. آنچه به ما انرژی و انگیزه توسعه و پیشرفت می دهد قدم هایمان برای جامعه ای شادتر است و بسترسازی برای خلق تجربه شاد زیستن از طریق معاشرت های دوستانه و بازی های هیجان انگیز به عنوان یک مرجع تخصصی بازی و سرگرمی و اولین بردگیم کافه با سبک مدرن در ایران

ارزش های بنیادین ما

Group 54 (3) (1)

توسعه گرایی​

about sh (1)

کار تیمی

about (1)

شایسته سالاری​

پشت کار​

احترام​

طبیعت دوستی​

RSS
Follow by Email
Instagram
WhatsApp
به بالای صفحه بردن