محمد رضا گوهری

یکی از بنیانگذاران و مدیر اجرایی فکرکده،
یکی از بنیانگذاران شرکت همپایه

کارشناسی ارشد، MBA از دانشگاه صنعتی امیر کبیر
لیسانس مهندسی مواد  از دانشگاه صنعتی شریف
پیمایش به بالا