نمایندگی

ما ایستادهایم برای خلـق شـادی در فضایـی گـرم و صمیمـی از طریـق در اختیـار گذاشــتن بازیهــای بردگیــم متنــوع و بــهروز و پذیرایــی دوسـتانه از مشـتریان فکرکـده کـه بعـد از مدتـی تبدیـل بـه دوســتان مــا میشــوند. در فکرکــده ســعی داریــم تجربــه زندگــی در لحظــه حــال را از طریــق فضــای بازیهــا و حــال و هـوای فکرکـده بـه مخاطبینمـان انتقـال دهیـم. آنچـه بـه مـا انــرژی و انگیــزه توســعه و پیشــرفت میدهــد قدمهایمــان بـرای جامعـهای شـادتر اسـت و بسترسـازی بـرای خلـق تجربـه شــاد زیســتن از طریــق معاشــرتهای دوســتانه و بازیهــای هیجانانگیــز بــه عنــوان یــک مرجــع تخصصــی بــازی و ســرگرمی و اولیــن بردگیــم کافــه بــا ســبک مــدرن در ایــران.

 

اگر شما هم تمایل دارید در این راه عضو مجموعه باشید،اطلاعات خود و شهر مورد نظر را برای ما ارسال کنید

شماره تماس: 02126293474 

برای اینکه عضوی از خانواده فکرکده باشید با ما تماس بگیرید

[contact-form-7 id="5115" title="Contact form 1"]
پیمایش به بالا