از یک ایده ساده به امروز رسیدیم

امیـن نصـری، محمـد رضـا گوهـری و آرزو نصـری بنیانگـذاران مجموعه فکرکده هسـتند، آن هـا هدفشـان را بـاور کردنـد و بـا اعتمـاد بـه یکدیگـر، بـا عبـور از چالـش هـای مسـیر و تلاش شـبانه روزی، در طـی سـال هـای اولیـه، موفـق بـه تبدیـل نـام فکرکـده بـه عنـوان مرجـع تخصصـی کافـه بـازی در ایـران شـدند و تیـم ۳ نفـره شـان را بـه یـک تیـم ۳۰۰ نفـره و تعـداد شـعب را از یـک شـعبه بـه ۱۱ شـعبه فعـال در تهـران و سـایر شـهرهای کشـور توسـعه دادنـد (البتـه ایـن اعـداد بـه طـور پیوسـته در حـال تغییـر هسـتند و احتمـالا الان کـه درحـال خوانـدن داسـتان مـا هسـتید ایـن اعـداد افزایـش یافتـه انـد). امـا بـرای شـنیدن قصـه فکرکـده لازم اسـت کمـی بـه عقـب تـر برگردیـم و بـا شـخصیت هـای اصلـی داسـتان بیشـتر آشـنا شـویم.

آرزو نصری

موسس فکرکده و همپایه

مدیر منابع انسانی و بازاریابی

فوق لیسانس MBA

لیسانس مهندسی IT

امین نصری

موسس فکرکده و همپایه

مدیرعامل، طراح بازی‌ و استراتژیست

دکترای مهندسی سیستم‌های انرژی

استاد فدراسیون جهانی شطرنج

محمـد رضـا گوهـری

موسس فکرکده و همپایه

مدیر اجرایــی

فوق لیسانس MBA دانشگاه امیرکبیر

لیسانس مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

آرزو نصری

موسس فکرکده و همپایه

مدیر منابع انسانی و بازاریابی

فوق لیسانس MBA

لیسانس مهندسی IT

امین نصری

موسس فکرکده و همپایه

مدیرعامل، طراح بازی‌ و استراتژیست

دکترای مهندسی سیستم‌های انرژی

استاد فدراسیون جهانی شطرنج

محمـد رضـا گوهـری

موسس فکرکده و همپایه

مدیر اجرایی

فوق لیسانس MBA دانشگاه امیرکبیر

لیسانس مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

که هستیم و چه می‌کنیم؟

ما در فکرکده ایستاده‌ایم برای خلق شادی در فضایی گرم و صمیمی از طریق در اختیار گذاشتن بازی‌های بردگیم متنوع و به روز و پذیرایی دوستانه از مشتریان فکرکده که بعد از مدتی تبدیل به دوستان ما می‌شوند. در فکرکده سعی داریم تجربه زندگی در لحظه حال را از طریق فضای بازی‌ها و حال و هوای فکرکده به مخاطبینمان انتقال دهیم. آنچه به ما انرژی و انگیزه توسعه و پیشرفت می‌دهد قدم‌هایمان برای داشتن جامعه‌ای شادتر است و بسترسازی برای خلق تجربه شاد زیستن از طریق معاشرت‌های دوستانه و بازی‌های هیجان انگیز به عنوان یک مرجع تخصصی بازی و سرگرمی و اولین بردگیم کافه با سبک مدرن در ایران.

map

شعب‌ ما در سراسر ایران

مجموعه فکرکده با داشتن ۷ شعبه مختلف در ایران به عنوان بزرگ‌ترین کافه بازی به لحاظ تعداد شعب شناخته شده است. شعبه واندرلند در شریعتی، شعبه رِدمون واقع در ایران مال، شعبه فوتوسنتز در الهیه، شعبه اسکای‌آرک واقع در مرکز خرید اُپال و شعبه پارادایس در مرزداران از پنج شعب فکرکده در تهران هستند.

شعب‌ ما در سراسر ایران

مجموعه فکرکده با داشتن ۹ شعبه مختلف در ایران به عنوان بزرگ‌ترین کافه بازی به لحاظ تعداد شعب شناخته شده است. شعبه واندرلند در شریعتی، شعبه رِدمون واقع در ایران مال، شعبه فوتوسنتز در الهیه، شعبه اسکای‌آرک واقع در مرکز خرید اُپال و شعبه پارادایس در مرزداران از پنج شعب فکرکده در تهران هستند.

map
پیمایش به بالا